Pravilnik o izobrazbi

Natemelju čl. 22 Pravilnika o registru homeopata,

Predsjedništvo HUH-a, na prijedlog Registracijskog odbora HUH-a

je na sastanku održanom dana 26. 6. 2014 godine donio

P R A V I L N I K

O TRAJNOJ HOMEOPATSKOJ IZOBRAZBI

l.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju načela, sadržaj, način, rokovi, postupak trajne homeopatske izobrazbe registriranih homeopata.

Homeopat ima pravo i obvezu stručno se usavršavati. Stručno usavršavanje (trajna homeopatska

izobrazba) homeopata obuhvaća:

- kontinuirano praćenje razvoja homeopatske znanosti,

- stjecanje novih znanja i vještina.

II. NAČELA TRAJNE HOMEOPATSKE IZOBRAZBE

Članak 2.

Izobrazba homeopata trajni je postupak koji ne prestaje završetkom edukacije već se nastavlja kroz program trajne izobrazbe.

Homeopati koji rade u praksi imaju pravo i obvezu obnavljati i dalje usavršavati znanja i vještine

Načela trajne homeopatske izobrazbe jesu:

• dostupnost izobrazbe svima, odnosno uključivanje svih homeopata u program trajne homeopatske izobrazbe,

• jedinstvenost homeopatske doktrine, što znači da homeopatska saznanja moraju biti svojina svih

homeopata,

• znanstvena osnovanost i suvremenost trajne homeopatske izobrazbe te informiranost o novim

svjetskim dostignućima iz područja homeopatske znanosti,

• osposobljenost hrvatskih homeopata prema međunarodim standardima ECCH-a,

• slobodan izbor u postupku trajne homeopatske izobrazbe odnosno mogućnost i pravo svakog

homeopata na izbor sadržaja i oblika trajne homeopatske izobrazbe.

III. SADRŽAJ I NAČIN TRAJNE HOMEOPATSKE IZOBRAZBE

 

Članak 3.

Homeopat se može stručno usavršavati kroz sudjelovanje na kongresima, seminarima i

drugim oblicima stručnih sastanaka, putem studijskih boravaka u zemlji i inozemstvu,

objavljivanjem članaka u stručnim i znanstvenim časopisima kao i stručnih i znanstvenih knjiga i/ili poglavlja u njima, obranom magisterija i doktorata znanosti, završetkom stručnog poslijediplomskog studija,

 

 

Članak 4.

Registracijski odbor je dužan vrednovati svaki prijavljeni oblik trajne homeopatske izobrazbe određivanjem odgovarajućeg broja bodova, a svaki homeopat. dužan je te bodove uredno sakupljati.

Članovi Registracijskog odbora imaju pravo procjenjivanja kvalitete prijavljenih i održanih stručnih skupova te ostalih oblika trajne homeopatske izobrazbe.

IV. ROKOVI TRAJNE HOMEOPATSKE IZOBRAZBE

Članak 5.

Homeopat je obvezan svakih pet godina (5) obnoviti odobrenje za samostalan rad (dalje u tekstu:

licenca) sukladno Pravilniku o registru homeopata.

Članak 6.

Homeopatu će se obnovit licenca ako je u proteklom licencnom razdoblju, u postupku trajne homeopatske izobrazbe, stekao minimalno dvjesto (200) bodova.

Radi kontinuiteta trajne homeopatske izobrazbe, preporučljivo je da homeopat svake kalendarske godine stekne najmanje četrdeset (40) bodova.

Osobe na porodnom dopustu ili neprekidnom bolovanju duljem od šest (6) mjeseci, oslobođene su obveze skupljanja bodova u svrhu utvrđenu u stavku 1. ovog članka, za vrijeme dok se nalaze na porodnom dopustu ili bolovanju.

Homeopatima iz prethodnog stavka ovog članka koji zbog gore navedenih razloga nisu bili u mogućnosti prikupljati bodove u periodu od neprekidno dvanaest (12) mjeseci, broj bodova potrebnih za relicenciranje, umanjuje se za četrdest (40).

Homeopatima iz prethodnog stavka ovog članka koji zbog gore navedenih razloga nisu bili u mogućnosti prikupljati bodove u periodu od neprekidno šest (6) mjeseci, broj bodova potrebnih za relicenciranje, umanjuje se za dvadeset (20).

Homeopati koji iz drugih opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti prikupljati bodove, podnose

Registracijskom odboru obrazloženi zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova.

Registracijski odbor je dužan odlučiti o zahtjevu iz prethodnog stavka ovog članka u roku od trideset (30) dana od primitka istog.

Protiv odluke Registracijskog odbora kojom se odlučuje o zahtjevu, dopuštena je žalba Predsjedništvu HUH-a. Žalba se podnosi u roku petnaest (15) dana.

V. POSTUPAK PRI REGISTRACIJSKOM ODBORU ZA HOMEOPATSKU IZOBRAZBU HOMEOPATA

Prijava stručnog skupa

Članak 7.

Fizička ili pravna osoba koja namjerava organizirati stručni skup mora najkasnije trideset (30) dana prije održavanja stručnog skupa, prijaviti skup Registracijskom odboru.

Prijava se vrši isključivo u elektroničkom obliku. U prijavi stručnog skupa moraju biti navedeni

podaci o satnici kako bi Registracijski odbor mogao donijeti odluku o broju bodova za aktivne i pasivne sudionike.

Odluka Registracijskog odbora o broju bodova za aktivne i pasivne sudionike dostavlja se organizatoru u pisanom ili elektronskomobliku.

Protiv odluke Registracijskog odbora organizator može podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

Žalba se podnosi Predsjedništvu HUH-a.

Potvrdnica

Članak 8.

Potvrdnica (certifikat) je dokument odnosno potvrda kojom se potvrđuje sudjelovanje na

stručnom skupu bodovanom od strane Registracijskog odbora, a koju homeopat koristi kao dokaz o sakupljenim bodovima u postupku obnove licence.

Potvrdnica sadrži slijedeće podatke: službeni naziv organizatora stručnog skupa, mjesto i datum

održavanja skupa, naziv skupa, broj dodijeljenih bodova za aktivne i pasivne sudionike, ime i prezime kome se izdaje potvrdnica, pečat i potpis organizatora.

Organizator vrijednovanog stručnog skupa, dužan je sudionicima stručnog skupa podijeliti potvrdnice. Organizatorima koji ne podijele potvrdnice sudionicima stručnog skupa, uskratit će se vrijednovanje budućih stručnih skupova koje prijave.

VI. PROVJERA STRUČNOSTI

Članak 9.

Provjera stručnosti homeopata za razdoblje od pet godina u svrhu relicenciranja, provodi se

vrednovanjem stručnog usavršavanja putem sustava bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o

trajnoj homeopatskoj izobrazbi.

Članak 10.

Sustav bodovanja za provjeru stručnosti homeopata određuje se, prema načinu usavršavanja, na slijedeći način:

1. SUDJELOVANJE NA KONGRESIMA

aktivno sudjelovanje 2 boda više po izlaganju od pasivnog sudjelovanja

pasivno sudjelovanje 10 bodova po danu

2. SUDJELOVANJE NA SEMINARIMA

Aktivno sudjelovanje 10 dodatnih bodova po danu

Pasivno sudjelovanje 10 bodova po danu

Broj bodova za svaki prijavljeni seminar određuje Registracijski odbor uzimajući u obzir sve relevantne podatke o seminaru koji su propisani ovim Pravilnikom.

3. PUBLIKACIJE

Znanstveni ili stručni članak autor/autori može dobiti od 15 do 40 bodova, ovisno je li publikacija indeksirana ili nije.

Knjiga do 40 bodova

Urednik knjige do 30 bodova

Poglavlje u knjizi ukupno do 30 bodova

Recenzija u indeksiranom časopisu 5 bodova po recenziji, najviše 30 bodova u jednom

relicencnom razdoblju

Indeksiranost publikacije dokazuje se odgovarajućom potvrdom knjižnice.

U svakom pojedinom slučaju, Registracijski odbor vrednuje knjigu, odnosno uredništvo knjige.

4. RADIONICE

Predavač 2 boda po satu za prvi put, a kod ponavljanja 1 bod po satu

Slušač 1 bod po satu

5. STRUČNA PREDAVANJA

Predavač 2 boda po satu za prvi put, a kod ponavljanja 1 bod po satu

Slušač 1 bod po satu

6. ZNANSTVENI STUPNJEVI

Magisterij znanosti 30 bodova

Doktorat znanosti 60 bodova

7. STRUČNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Završeni stručni poslijediplomski studij 20 bodova

8. OSTALI NAČINI TRAJNE HOMEOPATSKE IZOBRAZBE

Registracijski odbor može, nakon dobro obrazloženog prijedloga, dodijeliti godišnje najviše deset (10) bodova za sudjelovanje u nekim novim i ovim Pravilnikom neobuhvaćenim načinima trajne

homeopatske izobrazbe.

9. MENTORSTVO I DRUGI OBLICI PRAKTIČNE IZOBRAZBE

Mentor po jednom mentorstvu može dobiti deset (10) bodova, a godišnje najviše dvadeset (20) bodova. Radi se o mentorstvu pri upisu u registar.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnim stranicama HUH-a.

Članak 13.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama HUH-a.

PREDSJEDNIK HRVATSKE UDRUGE HOMEOPATA

Ivan Šimetin

U Zagrebu, 26. 6. 2014. godine

Postani član

Svi zainteresirani za učlanjenje u Hrvatsku udrugu homeopata mogu poslati pristupnicu na našu adresu.

 POGODNOSTI za članove Udruge:

  • redovite obavijesti o događajima u Udruzi i homeopatiji 
  • popust na seminarima u organizaciji Udruge,

U pripremi su i druge pogodnosti.

Popis registriranih homeopata HUH-a

Top